Taken van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één (1) werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

 1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. De werkgever krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. De preventiemedewerker werkt ook mee aan het plan van aanpak.
 2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
 3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.
  Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat hij er dagelijks te vinden is. Met zijn ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een actieve bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken. Praktische voorbeelden van beoogde risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door tillen. Ook vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let hij er op dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik.

Takenpakket uitbreiden

Naast de drie wettelijke taken kan de preventiemedewerker – in overleg met de werkgever – zijn takenpakket ook uitbreiden. Denk hierbij aan het:

 • Bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen;
 • Vervullen van de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf;
 • Organiseren van de samenwerking met de bedrijfshulpverlening of het geven van voorlichting over preventie aan collega’s.
 • De preventiemedewerker kan bijvoorbeeld de bredere communicatie over gezond en veilig werken verzorgen. Om ervoor te zorgen dat het onderwerp gezond en veilig werken hoog op de agenda blijft, kan hij daarvoor elementen uit het plan van aanpak (voortkomend uit de RI&E) regelmatig communiceren via nieuwsbrieven, bijeenkomsten of het intranet.

Keuze van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één (1) werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Dit mag niet iemand zijn van buiten het bedrijf. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de persoon en de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Dit geldt ook bij bedrijven waar de directeur de preventiemedewerker is.

Toegankelijk voor werknemers

Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig, benaderbaar en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers. In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen komen met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid van de preventiemedewerker geregeld is.

Tijd en deskundigheid

De preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren. De preventiemedewerker moet daarnaast voldoende tijd krijgen om zijn taken uit te kunnen voeren.

Taken van de preventiemedewerker

De precieze inhoud van de taken van de preventiemedewerker is afhankelijk van onder andere de grootte en structuur van het bedrijf. Bekijk voor het verkrijgen van een indicatie van het profiel van de preventiemedewerker de Inpreventie

Benoeming van de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.

 • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
 • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
 • De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvereniging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
 • In de RIE moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Deelnemen? Schrijf u direct in!

De kosten voor deze cursus bedragen € 280,00 (excl. btw).