De ondernemingsraad (OR) is een verplicht inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met meer dan 50 werknemers. Een OR bestaat uitsluitend uit werknemers die namens de werknemers het overleg met de werkgever voeren. De OR en de werkgever overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Taken ondernemingsraad (OR)

Een OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is;
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn;
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd;
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;
  • een bedrijf of organisatie gehandicapte werknemers en allochtonen in dienst neemt.

Overleggen met werkgever

Minstens 2 keer per jaar bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. De werkgever deelt mee welke belangrijke besluiten hij voorbereidt. Ook spreekt de werkgever met de OR af hoe hij de OR in de besluitvorming betrekt.

Ruimte voor eigen afspraken

De OR en de werkgever hebben ruimte om eigen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe ze de wettelijke verplichtingen precies invullen. Of over extra bevoegdheden of voorzieningen voor de OR. Zulke afspraken moeten zij schriftelijk vastleggen.

Achterban raadplegen

De OR kan bij belangrijke kwesties de achterban raadplegen. Bijvoorbeeld als de werkgever voorstelt om arbeidstijden of de pensioenregeling aan te passen. De werkgever moet de OR in staat stellen om dit te doen. Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om te reageren.

Deskundigen raadplegen

De OR mag ook deskundigen raadplegen. Dat kan iemand zijn die in de onderneming werkt, zoals het hoofd personeelszaken. Maar de OR kan ook iemand van buiten de onderneming inschakelen. Bijvoorbeeld een organisatiedeskundige.