Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de CAO staat. Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen.

Bevoegdheden personeelsvertegenwoordiging

De belangrijkste bevoegdheden van een PVT zijn het overlegrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht

De PVT heeft het recht advies uit te brengen over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor minstens een kwart van de werknemers. Let op: dit adviesrecht is niet van toepassing in bedrijven met minder dan tien medewerkers. Het gaat bij het adviesrecht om het verlies van arbeidsplaatsen, een wijziging van arbeidsvoorwaarden of van arbeidsomstandigheden. Je bent niet verplicht om het advies te volgen. Zorg wel dat je de PVT op tijd om advies vraagt. Doe je dat niet, dan kan de PVT beroep aantekenen bij de kantonrechter. Het adviesrecht geldt niet voor zaken die in een verplichte cao zijn geregeld.

Overlegrecht

De werkgever moet ten minste 1x keer per jaar de algemene gang van zaken in het bedrijf met de PVT bespreken. Deze verplichting geldt niet in bedrijven met minder dan tien medewerkers. De werkgever is ook verplicht om onderwerpen die onder het advies- en instemmingrecht vallen tijdig met de PVT te bespreken.

Informatierecht

De werkgever is verplicht om de pvt regelmatig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten van het bedrijf en het sociale beleid. Dit mag mondeling en schriftelijk.

Instemmingsrecht

De PVT heeft instemmingsrecht bij beslissingen over arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid. De werkgever heeft de plicht om een voorgenomen beslissing schriftelijk kenbaar te maken aan de PVT. Ook moet de werkgever hierover minimaal één keer overleg plegen. Als de PVT niet instemt met de beslissing, kan de werkgever – na bemiddeling door de bedrijfscommissie – de kantonrechter om een oordeel vragen.