Ontruimingsplannen

Ontruimingsplannen, plattegronden en Pve

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de mensen in dat gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van de grote rook- en hitte-ontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden. Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan noodzakelijk. PARU richt zich op deze ontruimingsplannen en een aantal aanverwante producten en diensten.

Opstellen programma van eisen

Een Programma van Eisen of PvE is een document in een ontwerp- of aanschafproces en is het medium waarin de verwachtingen van de opdrachtgever of gebruiker zijn vastgelegd. Een PvE wordt geschreven voor de ontwerper of (mogelijke) leverancier die daarmee weet aan welke voorwaarden zijn product zal moeten voldoen. De bedoeling van een PvE is niet om de eigenschappen te specificeren maar om de randvoorwaarden en limieten te definiëren voor een nieuw ontwikkelingsproject bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie. Het PvE is de input voor het project en het resultaat is de output. De belangrijkste taak in het project is om aan de eisen te voldoen die in het PvE gesteld zijn.

Een Programma van Eisen vormt een onderdeel van de “Regeling Brandmeldinstallaties 2002”.

Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling.

Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten:

  • Gegevens
  • Eisen
  • Goedkeuring

De eerste twee blokken dienen door de PvE-opsteller te worden ingevuld, het laatste blok wordt door de eisende partij(en) en de PvE-opsteller ingevuld.

Blok 1 Gegevens:

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project. Tevens dient het certificeringsegment te worden aangegeven. Voor de bepaling van de inspectiefrequentie wordt verwezen naar de “Regeling Brandmeldinstallaties 2002”. Voor het geval dat in dit stadium al de uitvoerende bedrijven bekend zijn, kunnen deze eveneens worden vermeld.

Blok 2 Eisen:

Het blok Eisen is een kopie van het (model) PvE van de brandmeldinstallaties op basis van de NEN 2535:1996/A1:2002. Voor het invullen c.q gebruik van deze eisen wordt verwezen naar de vernoemde norm. De artikelnummers in dit model Programma van Eisen verwijzen naar de betreffende artikelen van de vernoemde norm.

Blok 3 Goedkeuring:

In het blok Goedkeuring dient door de betreffende eisende partij(en) en de PvE-opsteller een handtekening te worden geplaatst, om hetgeen in het Programma van Eisen is verwoord te bekrachtigen. Zonder deze handtekening(en) voldoet het Programma van Eisen niet aan de “Regeling Brandmeldinstallaties 2002”.

N.B. 1:Het rapport dient volledig te worden ingevuld en te worden geaccordeerd door een bevoegde persoon. In het kader van NEN-EN ISO 9001:2000 dient dit Rapport als beheerd document te worden behandeld.
N.B. 2:Het Programma van Eisen is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. Het Programma van Eisen dient dus vooraf te worden opgesteld en niet tussentijds of achteraf.
N.B. 3:Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de brandmeldinstallatie de situatie aan wijziging onderhevig is. Indien deze wijziging invloed heeft op de gestelde eisen, dan moet een aangepast c.q nieuw Programma van Eisen worden opgesteld.

brandveiligheidsinspectie

Nieuwsgierig geworden?

Wij helpen u graag verder en bespreken uw wensen.