Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV). Hierdoor kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten. Zo wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

BHV verplicht

Elk bedrijf is sinds 1994 verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit staat in de Arbowet. Dat betekent dat er altijd BHV’ers aanwezig moeten zijn. Maatregelen treffen voor BHV doe je door het opzetten van een BHV organisatie.

  • U brengt de risico’s in kaart door middel van het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).
  • Zorg voor voldoende opgeleide BHV’ers en volg jaarlijks een BHV herhaling. Het aantal BHV’ers worden bepaald door middel van meerdere factoren. In een ander artikel gaan wij hier dieper op in.
  • De BHV’ers moeten beschikken over de juiste BHV en EHBO producten. Denk aan blusmiddelen, verbandtrommels, BHV hesjes, portofoons, enzovoorts.

Risico-invntarisatie en -evaluatie

Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, dient te beginnen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als basis voor het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever hierin schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Een plan van aanpak, waarin is beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om die risico’s te bestrijden, kan aan de hand van de RI&E worden gemaakt.

In dit plan van aanpak wordt opgenomen binnen welke termijn de maatregelen zullen worden genomen. Nadat de meeste risico’s aan de hand van het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico’s overblijven. Dit word een restrisico genoemd. Voorbeelden van restrisico’s zijn brand, ongeval en alle andere risico’s die van tevoren niet zijn uit te sluiten.

Intern noodplan (BHV)

Het intern noodplan wordt opgesteld op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren. In het intern noodplan staat beschreven welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om na een ongeval of incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren.

Taken bedrijfshulpverleners (BHV)

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De werkgever is verantwoordelijk voor het onderhouden van verbindingen met externe partijen. Externe partijen zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is natuurlijk van belang in noodsituaties zoals een grote brand of een reanimatie. In zulke noodsituaties zijn er andere hulpmiddelen en deskundigheid nodig dan dat een BHV’er beheerst.

BHV diploma halen en geldigheid

Na het volgen van een BHV cursus en nadat u competent bent verklaard, heeft u recht op het BHV diploma. Een BHV diploma laat zien dat u de BHV taken uit kunt voeren. BHV’ers dienen elk jaar terug te keren voor een BHV herhaling om het diploma BHV opnieuw te verlengen voor één jaar. In veel gevallen komen BHV’ers weinig in actie. Daardoor is het juist belangrijk en verplicht om te herhalen. De vaardigheden worden opnieuw geoefend. Weet u bijvoorbeeld nog hoe u iemand in de stabiele zijligging legt of iemand met een verslikking helpt?

Brand, blussen, BHV