Annuleren

1.    Toepasselijkheid van deze annulerings en betalingsvoorwaarden.
Deze annuleringsvoorwaard en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Paru BHV opleidingscentrum organiseert. Paru BHV opleidingscentrum gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen  van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

2.    Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

3.    Wijze van annuleren
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@paru-oc.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van de betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

4.    Annuleringskosten
Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

5.    Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen
In de gevallen waarin Paru BHV opleidingscentrum in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht.

Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het bank- of Postbanknummer van de wederpartij.

6.    In-de-plaatsstelling
Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@paru-oc.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus). In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.

7.    Verplaatsen van deelname door de cursist
Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

8.    Overmacht Paru BHV opleidingscentrum
Paru BHV opleidingscentrum behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van Paru BHV opleidingscentrum, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
Wanneer een cursus wordt geannuleerd door Paru BHV opleidingscentrum, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.

9.    Overmacht deelnemer
In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmachtsituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmachtsituatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Paru BHV opleidingscentrum, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van Paru BHV opleidingscentrum, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Paru BHV opleidingscentrum is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

10. Betalingscondities

Wij hanteren een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na factuur datum, betalingen welke niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan worden verhoogd met de wettelijk geldende incasso kosten.

* Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.